MS Excel : Tạo Macros trong Excel 2007

MS Excel : Tạo Macros trong Excel 2007

Macros là các tính năng cao cấp, có thể làm tăng tốc độ chỉnh sửa hay định dạng mà bạn có thể thực hiện thường xuyên trong một bảng tính Excel. Chúng ghi lại những hành động mà bạn đã chọn ở menu để cho một chuỗi các hành động đó có thể được hoàn thành trong một bước.

Ghi một Macro

Để ghi một Macro:

• Kích tab View trên vùng Ribbon

• Kích Macros

• Kích Record Macro

• Nhập tên cho Marco (không chứa dấu cách)

 

• Nhập một phím tắt

• Nhập vào mục  Description để giải thích hay mô tả

MS Excel : Tạo Macros trong Excel 2007

Để thực hiện Macro:

 

• Kích Macro

• Kích Stop Recording

Thực thi Macro

 

Để thực thi một Macro từ phím tắt, chỉ cần ấn vào phím mà bạn đã chọn để chạy Macro. Hoặc bạn có thể xem tất cả các Macro và thực thi bằng cách:

• Kích Macros

• Kích View Macros

• Chọn một Macro và kích Run

Rate this post
0902.936.936