MS Excel : Phát triển Workbook

MS Excel : Phát triển Workbook

Định dạng các tab Workbook

Bạn có thể đổi tên một bảng tính hay thay đồi màu sắc của các tab nếu cần thiết.

Để đổi tên bảng tính:

• Mở trang tính để được đổi tên

• Kích nút Format trên tab Home

• Kích Rename Sheet

• Nhập một tên mới

• Ấn Enter

Để thay đổi màu sắc tab bảng tính:

• Mở trang tính để đổi màu

• Kích nút Format trên tab Home

• Kích Tab Color

• Chọn màu

MS Excel : Phát triển Workbook

Di chuyển vị trí các bảng tính trong Workbook

Để di chuyển các bảng tính trong một workbook:

• Mở workbook chứa các trang tính bạn muốn sắp xếp lại

• Kích và giữ tab bảng tính cho tới khi một mũi tên xuất hiện phía góc bên trái trang tính

• Kéo bảng tính tới vị trí mong muốn

Chèn và xóa bảng tính

Để chèn một bảng tính

• Mở workbook

• Kích nút Insert trên nhóm Cells của tab Home

• Kích Insert Sheet

Để xóa bảng tính

• Mở workbook

• Kích nút Delete trên nhóm Cells của tab Home

• Kích Delete Sheet

Sao chép và dán bảng tính

Để sao chép và dán bảng tính:

• Kích vào tab của bảng tính để được sao chép

• Kích phải và chọn Move hoặc Copy

• Chọn vị trí mong muốn của trang tính

• Kích vào hộp chọn bên cạnh Create a Copy

• Kích OK.

Rate this post
0902.936.936