Cách sử dụng hàm dò tìm: hàm Match và Index trong excel

Các bảng tính excel với dữ liệu nhiều sẽ và nhiều bảng tính khác nhau thì nhu cầu dò tìm dữ liệu từ các bảng tính là vấn đề hay gặp phải. Chúng ta thường hay dùng hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP. Nhưng sẽ có trường hợp bạn không thể dò tìm bằng hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP đươc. Lúc này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm MATCH và hàm INDEX sẽ giúp giải quyết các trường hợp đó một cách nhanh chóng.

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm MATCH và hàm INDEX như thế nào nhé.

Cách sử dụng Hàm MATCH và INDEX

Hàm MATCH

Công dụng: Tìm thứ tự vị trí của giá trị dò trong bảng dò.

Cú pháp:  =  MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

Trong đó:

Lookup_value: Giá trị dò.

Lookup_array: Bảng dò.

Match_type: Kiểu dò. (0: dò chính xác, 1: dò tương đối sắp xếp tăng dần, -1: dò tương đối sắp xếp giảm dần)

ham match va index 1

 

HÀM INDEX

Công dụng: Trả về giá trị tương ứng với số dòng và số cột trong bảng dò.

Cú pháp: = INDEX(Array, row_num, [column_num])

Trong đó:

Array: Bảng dò.

Row_num: số dòng.

Column_num: số cột.

ham match va index 2

Các ví dụ về hàm Match và Index

Ví dụ hàm MATCH

Ví dụ 1: Tìm bảng dò dạng dòng

Tìm vị trí của ký tự thứ 2 của mã hàng trong bảng hãng sản xuất.

ham match va index 1

Ví dụ 2: Tìm bảng dò dạng cột

Tìm vị trí của ký tự thứ 1 của mã hàng trong bảng hãng sản xuất.

ham match va index 2

Ví dụ hàm INDEX

Ví dụ 1: Trường hợp đầy đủ của INDEX: Dò tìm dựa vào 2 giá trị dò.

ham match va index 3

Ví dụ 2: Trường hợp không đầy đủ của INDEX: Dò tìm dựa vào 1 giá trị dò trên dòng.

Tìm tên hàng dựa vào bảng 2?

Không thể dùng hàm HLOOKUP để dò trong trường hợp này, vì giá trị dò không phải là DÒNG đầu tiên trong bảng dò. nên chúng ta sẽ áp dụng hàm MATCH và INDEX để giải quyết trong trường hợp này.

ham match va index 4

Ví dụ 3: Trường hợp không đầy đủ của INDEX: Dò tìm dựa vào 1 giá trị dò trên cột.

Tìm tên hàng dựa vào bảng 3?

Không thể dùng hàm VLOOKUP để dò trong trường hợp này, vì giá trị dò không phải là CỘT đầu tiên trong bảng dò. nên chúng ta sẽ áp dụng hàm MATCH và INDEX để giải quyết trong trường hợp này.

ham match va index 5

Rate this post
0902.936.936