Cách Phá Pass công thức trong file Excel

Thủ thuật tin học văn phòng trong excel 2010

Phá Password Sheet Excel là một trong những cách để người dùng có thể “thuần hóa” dữ liệu chứa trong một thẻ của bảng tính Excel.
Khi gặp 1 File Excel đã được đặt Pass bạn có thể sử dụng phần mềm phá mật khẩu như CrackIt để phá pass hay Word and Excel password Recovery wizard để thực hiện chức năng tương tự. Tuy nhiên vẫn có cách để bạn phá Password của 1 Sheet  nào đó trong File Excel mà không cần dùng tới phần mềm.

Hướng dẫn phá Pass công thức trong file Excel

     –  Bước 1: mở file excel chứa sheet đã bị khóa

Hướng dẫn phá Pass công thức trong Excel

Hướng dẫn phá Pass công thức trong Excel

 

        –  Bước 2:  Mở Visual Basic Editor: dùng tổ hợp phím Alt + F11 (Nếu chưa thấy các Sheet bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet).

Hướng dẫn phá pass công thức trong excel

Hướng dẫn phá pass công thức trong excel

 

         –  Bước 3: Click chuột vào sheet muốn mở Pass

Hướng dẫn phá Pass công thức trong excel

Hướng dẫn phá Pass công thức trong excel

 

         – Bước 4: Copy đoạn code phá pass 

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
    MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
Else
    If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _
    vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
        ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
End If
End Sub

        – Bước 5: Sau khi Copy đoạn mã bạn dán chúng vào Visual Basic Editor. Từ  menu Run =>Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5) để chạy lệnh.

Hướng dẫn phá Pass công thức trong excel

Hướng dẫn phá Pass công thức trong excel

 

         – Bước 6: Xác Nhận Xóa Pass: sau khi các bạn chạy đoạn mã đó xong máy tính sẽ yêu cầu bạn phải xác nhận. Nếu không có gì nhầm lẫn hay sai xót gì bạn nhấn YES để xác nhận.

Hướng dẫn phá Pass công thức excel

Hướng dẫn phá Pass công thức excel

 

>>>Tham khảo Khóa Học Excel Nâng Cao tại Trí Tuệ Việt

Click vào đây để xem Video hướng dẫn phá Pass công thức trong excel 

5/5 - (1 bình chọn)
0902.936.936