Các phương pháp giấu số 0 trong Excel

Các phương pháp giấu số 0 trong Excel

Khi tính toán trong Excel, bạn có thể thấy kết quả số 0 nằm ở nhiều nơi trong bảng tính. Điều này gây khó nhìn hoặc lúc in ra sẽ không thẩm mỹ. Bạn có thể tìm để xoá các số 0 nhưng rất mất thời gian và nếu chúng là ô có công thức thì bạn phải tạo lại sau này khi thay đổi tính toán. Trong bài viết này tôi muốn giới thiệu một số phương pháp “thủ tiêu” số 0 “đáng ghét” một cách nhanh chóng.

1- Giấu tất cả số 0 trong bảng tính:

Nhấn vào menu Tools>Options, chọn thẻ View. Xoá hộp kiểm Zero values.

2- Dùng dạng số để giấu các số 0 trong những ô được chọn:

– Chọn các ô có số 0 cần giấu. Nhấn menu Format>Cells (hoặc nhấn Ctrl+1), chọn thẻ Number.

– Trong hộp Category, chọn Custom. Trong hộp Type, gõ 0;-0;;@.

3- Dùng định dạng có điều kiện để giấu số 0 được trả về từ kết quả của công thức:

– Chọn ô có số 0 cần giấu.

– Nhấn menu Format>Conditional Formatting. Ở hộp bên trái chọn Cell Value Is, hộp thứ hai tiếp theo chọn equal to, hộp kế tiếp gõ số 0.

– Nhấn nút Format, chọn thẻ Font. Trong hộp Color, chọn màu trắng (hay trùng với màu nền của bảng tính). Bấm OK 2 lần.

Các phương pháp giấu số 0 trong Excel

4- Dùng công thức để giấu số 0 hoặc thay bằng dấu gạch nối (-):

Giả sử tại ô A1, A2 bạn có các số tương ứng là 5, 5. Khi lấy A1-A2 thì kết quả sẽ là 0. Bạn có thể dùng các công thức sau để giấu số 0 hoặc thay bằng dấu gạch nối (-):

=IF(A1-A2=0,””,A1-A2)

=IF(A1-A2=0,”-”,A1-A2)

5- Giấu số 0 trong PivotTable:

– Trên thanh công cụ PivotTable, nhấn PivotTable và chọn Table Options.

– Đánh dấu chọn For empty cells, show. Nếu muốn thay số 0 bằng ký tự khác thì gõ vào hộp kế bên; ngược lại muốn giấu số 0 thì để trống hộp.ÿ

Rate this post
0902.936.936